جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

خرید کتاب هجاهای وارد شده از چینی که در کره‌ای 살아있는 한국어 한자성어

خرید کتاب هجاهای وارد شده از چینی که در کره‌ای 살아있는 한국어 한자성어
خرید کتاب هجاهای وارد شده از چینی که در کره‌ای 살아있는 한국어 한자성어
خرید کتاب هجاهای وارد شده از چینی که در کره‌ای 살아있는 한국어 한자성어

خرید کتاب هجاهای وارد شده از چینی که در کره‌ای 살아있는 한국어 한자성어

۱۹۵٫۰۰۰۱۴۹٫۰۰۰تومان
سیاه سفید
اضافه به سبد خرید

خرید کتاب هجاهای وارد شده از چینی که در کره‌ای 살아있는 한국어 한자성어

268 صفحه

قطع رحلی

『زندگی کره ای』 کتاب درسی با استفاده از حروف چینی از مجموعه ای از کتاب های درسی فرهنگ کره همراه با اصطلاحات و ضرب المثل ها. این برنامه برای بهبود مهارت های زبان کره ای و همچنین یادگیری و یادگیری فرهنگ کره ای و طرز تفکر کره ای به روشی سرگرم کننده طراحی شده است. برای زبان آموزان کره ای متوسط ​​و پیشرفته، از مطالب خواندنی تشکیل شده است که زمینه نوشته های مختلف حاوی زندگی، آگاهی و تصویر اجتماعی کره ای ها را منعکس می کند. در مواردی که کاربرد و معنای ریشه‌ها با ریشه‌های کنونی متفاوت است یا درک آن دشوار است، برای آسان‌تر کردن درک آن تطبیق داده می‌شود و جنبه‌های مختلف زندگی کره‌ای‌های متعلق به طبقات مختلف از زوایای مختلف به تصویر کشیده می‌شود.

『살아 있는 한국어』 '관용어'와 '속담' 교재와 함께 한국문화 교재 시리즈로 나온 한자성어를 이용한 교재. 한국어 능력을 향상시킴은 물론이고 한국의 문화와 한국인의 사고방식을 쉽게 재미있게 배우고 익힐 수 있도록 꾸몄다. 한국어 중?고급 학습자를 대상으로 한국인의 삶과 의식, 사회상을 담은 다양한 글의 맥락을 반영한 읽기 교재로 구성하였고, 설문조사를 통하여 사용빈도가 높은 순으로 선정한 한자성어 50개를 실었다. 유래가 되는 고사 중에 현재와 쓰임과 의미가 다른 경우나 이해하기 어려운 경우에는 이해하기 쉽게 개작하여 다양한 계층에 속한 한국인들의 다양한 삶의 모습을 다각도에서 담아냈다.

목차

머리말

이 책의 구성

01 일석이조

02 현모양처

03 막상막하

04 진수성찬

05 천진난만

06 일편단심

07 모순

08 만수무강

09 작심삼일

10 선입견

11 구사일생

12 만장일치

13 천고마비

14 권선징악

15 조강지처

16 동문서답

17 횡설수설

18 어부지리

19 비몽사몽

20 부전자전

21 우왕좌왕

22 동고동락

23 팔방미인

24 이열치열

25 동상이몽

26 설상가상

27 유언비어

28 우유부단

29 죽마고우

30 고진감래

31 금시초문

32 백발백중

33 학수고대

34 다정다감

35 이구동성

36 대기만성

37 전화위복

38 내유외강

39 애지중지

40 다다익선

41 이심전심

42 속수무책

43 새옹지마

44 주객전도

45 십중팔구

46 불가사의

47 자업자득

48 일장일단

49 동병상련

50 자초지종

연습해요

정답

سوالی دارید؟ از ما بپرسید