جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

کتاب اشعار کره ای 오래 보아야 예쁘다 너도 그렇다

کتاب اشعار کره ای 오래 보아야 예쁘다 너도 그렇다
کتاب اشعار کره ای 오래 보아야 예쁘다 너도 그렇다
کتاب اشعار کره ای 오래 보아야 예쁘다 너도 그렇다

کتاب اشعار کره ای 오래 보아야 예쁘다 너도 그렇다

۷۴٫۰۰۰۶۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب اشعار زیبای کره ای

오래 보아야 예쁘다 너도 그렇다

252 صفحه

قطع رقعی

چاپ رنگی

شابک 9788925558110

예쁜 시 문장들, 그 안에 나의 이야기가 있다

‘풀꽃’ 시인이 당신에게 건네는 따뜻한 온도의 언어

오래 보고 있노라면 예쁜 존재들이 몇몇 있다. 한 시인의 말처럼 풀꽃이 그렇고, 노래 가사에서 말하듯 사람이 그렇다. 그리고 문학에서는 시가 그렇다. 이 책의 제목인 ‘오래 보아야 예쁘다 너도 그렇다’에서 ‘너’는 시를 뜻한다.우리가 시가 예쁘다고 느낄 때는 언제일까? 읽었을 때 유난히 눈에 들어오는 시가 있다. 그건 시가 아름다워서이기도 하지만, 보다 더 큰 이유는 그 시가 해주는 이야기에 크게 공감하고 위로받았기 때문이다. 시가 기운을 불어넣어주는 힘이 된 경우이다.

이 책에서는 오랜 시간 동안 많은 작품을 보아오고 써내려온 나태주 시인이 깊은 통찰로 고르고 고른 시 문장을 소개한다. 시 중에서도 특히 더 ‘사람을 감싸 안아줄 수 있는 문장들’ 120편을 꼽았다. 독자는 단비 같은 시 문장들 속에서 자신의 이야기를 발견할 수 있을 것이다. 자신만의 시어를 찾는 시간을 통해, 바뀔 것 같지 않던 힘든 마음까지 어느새 예쁜 시어를 닮아가게 되는 신비한 경험을 할 수 있다.