جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

کالای فیزیکی

کتاب کره ای ورک بوک تاک تو می جلد شش Talk To Me In Korean Workbook Level 6 از فروشگاه کتاب سارانگ

کتاب کره ای ورک بوک تاک تو می جلد شش Talk To Me In Korean Workbook Level 6 از فروشگاه کتاب سارانگ
کتاب کره ای ورک بوک تاک تو می جلد شش Talk To Me In Korean Workbook Level 6 از فروشگاه کتاب سارانگ
کتاب کره ای ورک بوک تاک تو می جلد شش Talk To Me In Korean Workbook Level 6 از فروشگاه کتاب سارانگ

کتاب کره ای ورک بوک تاک تو می جلد شش Talk To Me In Korean Workbook Level 6 از فروشگاه کتاب سارانگ

۹۰٫۰۰۰۶۴٫۰۰۰تومان
سیاه سفید
اضافه به سبد خرید

کتاب ورک بوک کره ای جلد شش

Level 6 Korean Grammar Workbook

( پیشنهاد ویژه )

182 صفحه

سطح متوسط کره ای

فایل صوتی دارد

از سری کتاب های معتبر Talk To Me In Korean

شابک 979-1186701140

آنچه را که در Talk To Me In Korean Level 6 آموخته اید با این کتاب کار مرور و تقویت کنید!

موارد زیر 5 دسته از سوالات این کتاب کار را ارائه می دهد:

بررسی واژگان

آزمون درک مطلب

تست دیکته

آزمون درک مطلب گوش دادن

تمرین صحبت کردن

با این کتاب می توانید…

تمرین جملات با نکات گرامری که با برنامه آموزشی Talk To Me In Korean تا سطح 6 آموخته اید را تمرین کنید.

نکات کلیدی گرامر را از طریق سوالات مختلف مرور کنید تا آماده استفاده از آنها در زندگی واقعی باشید

دانش خود را در مورد نکات گرامری سطح 6 از طریق قسمت ها و نمونه مکالمات آزمایش کنید

صحبت کردن را از طریق نمونه جملات ساخته شده با نکات گرامری سطح 6 تمرین کنید

Review and reinforce what you’ve learned in Talk To Me In Korean Level 6 with this workbook! 

The following are the 5 categories of questions this workbook provides:

Vocabulary Check

Comprehension Test

Dictation Test

Listening Comprehension Test

Speaking Practice

With this workbook, you can…

Practice forming sentences with the grammar points you’ve learned with the Talk To Me In Korean curriculum up to Level 6.

Review key grammar points through various questions so you will be ready to use them in real life 

Test your knowledge of Level 6 grammar points through passages and sample conversations 

Practice speaking through sample sentences made with Level 6 grammar points

Check out the 26 types of exercises used in this workbook:

1. Matching

2. Translation Practice

3. Complete the Sentence

4. Complete the Dialogue

5. Dictation

6. Fill in the Blank

7. Multiple Choice

8. Listen & Repeat

9. Writing Practice

10. Correct/Incorrect

11. Complete the Phrase

12. Conjugation Practice

13. Paraphrasing

14. Fill in the Chart

15. Sentence Building Practice

16. Checking for Understanding

17. Short Answer

18. Define and Translate

19. True/False

20. Word Arrangement

Tables of Contents

Level 6 Korean Grammar Workbook

How to Use the Talk To Me In Korean Workbook

Lesson 1. How about…? / 어때요?

Lesson 2. What do you think about…? / 어떻게 생각해요?, 어떤 것 같아요?

Lesson 3. One of the most… / 가장 … 중의 하나

Lesson 4. Do you mind if I…? / -아/어/여도 돼요?, -아/어/여도 될까요?

Lesson 5. I am in the middle of -ing / -고 있는 중이에요, -는 중이에요

Lesson 6. Word Builder #9 / -님

Lesson 7. One way or another / 어차피

Lesson 8. I’m not sure if… / -(으)ㄴ/는지 잘 모르겠어요

Lesson 9. While you are at it / -(으)ㄴ/는 김에

Lesson 10. Sentence Building Drill #6

Lesson 11. I mean… / 그러니까, 제 말은, -(이)라고요, 말이에요

Lesson 12. What do you mean?, What does that mean? / 무슨 말이에요?

Lesson 13. Word Builder #10 / 과(過)

Lesson 14. So one can also + verb / 동사 + -(으)ㄹ 겸

Lesson 15. The thing that is called, What they call… / -(이)라는 것은

Lesson 16. Various Usages of the Suffix -겠-

Lesson 17. Because, Since, Let me tell you… / -거든(요)

Lesson 18. Or / -(이)나, -거나, 아니면

Lesson 19. To improve, To change, To increase / -아/어/여지다 (Part 2)

Lesson 20. Sentence Building Drill #7

Lesson 21. Passive Voice (Part 1) / -이/히/리/기-, -아/어/여지다

Lesson 22. Word Builder #11 / 무(無)

Lesson 23. Passive Voice (Part 2) / -이/히/리/기-, -아/어/여지다

Lesson 24. I DID do it, but…; I DO like it, but… / -기는 하다

Lesson 25. To be easy/difficult to + verb / -기 쉽다/어렵다

Lesson 26. To know/think that someone has done/will do something / -(으)ㄴ/ㄹ 줄 알다

Lesson 27. Can, To be able to, To know how to / -(으)ㄹ 수 있다, -(으)ㄹ 줄 알다

Lesson 28. It depends / -에 따라 달라요

Lesson 29. Sometimes I do this, but other times I do that. / 어떨 때는 -(으)ㄴ/는데, 어떨 때는 -아/어/여요.

Lesson 30. Sentence Building Drill #8

Answer Key