جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید
سایت اصلی انتشارات سارانگ

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 4 - I Love Korean 4 Workbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 4 - I Love Korean 4 Workbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 4 - I Love Korean 4 Workbook

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 4 - I Love Korean 4 Workbook

۲۵۰٫۰۰۰۱۹٪
۲۰۰٫۰۰۰
سیاه سفید رحلی
افزودن به سبد

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 4 - I Love Korean 4 Workbook

  • انتشارات: Seoul National University Press

  • شابک 9788952128812

  • قطع رحلی (A4)

  • تعداد صفحات 110

کتاب کار مکمل جلد چهارم سریال کره ای دوست دارم. این مجموعه برای بزرگسالانی است که پایه ای به زبان کره ای ندارند. این یک دوره کوتاه مدت، حدود 60 ساعت است که به دانش آموزان اجازه می دهد تا مهارت های ارتباطی را در یادگیری الفبای کره ای و استفاده از آن در موقعیت های خاص زندگی روزمره توسعه دهند.

کتاب کار دارای تعداد درس مشابهی با کتاب دانش آموز است. در هر یک از آنها دانش آموزان حوزه معینی از دانش را تمرین خواهند کرد. تمرین ها دارای تصاویر هستند که به درک بهتر متن و همچنین واژگان کمک می کند.

Workbook that complements the fourth volume of I love Korean series. It is serie targeted to adults who do not have a base in Korean language. It is an short-term course, about 60 hours, which allows students to develop communicative skills learning the Corean alphabet and using it in certain situations of daily life.

The workbook contains the same number of lessons than the Student's book. In each of them, students will practice a certain area of knowledge. Exercises have pictures to help in a better comprehension of the text and also the vocabulary.

Description by the publisher

<사랑해요 한국어 4 Workbook>은 서울대학교 언어교육원이 개발한

<사랑해요 한국어 4>의 부교재로서 주 교재에서 학습한 내용의 연습 및

복습을 위해 개발되었습니다.

Contents

머리말 Preface

일러두기 How to Use This Book

교재 구성표 Scope and Sequence

등장인물 Characters

1단원 정보 Information

1과 사진 전시회를 한다고 해요 I heard there's going to be a photo exhibition

2과 텔레비전을 재활용센터에 팔았다고 해요

She said that she sold her television to a recycling center

2단원 만남 Meeting

1과 유학생 모임에 같이 갈래요? Would you like to join the international student meeting?

2과 까만 모자를 쓰고 있어요 He's wearing a black hat

3단원 소비 Consumption

1과 인터넷으로 사면 얼마나 편리한데요

You have no idea how convenient to buy stuff online

2과 이 티셔츠는 하얀색밖에 없는데요 This t-shirt only comes in white

4단원 후회 Regret

1과 일찍 출발했어야 했는데 I should've left early

2과 아무리 후회해도 소용없어요 No matter how much you regret it, it's useless

5단원 직장 생활 Work Life

1과 집에서 가까워서 다니기가 편해요 It's easy to get to work since it's close to home

2과 많이 피곤해 보이네요 You look very tired

6단원 사고 Accident

1과 학교 앞에서 교통사고가 났대요

I heard that there was a traffic accident in front of the school

2과 미아 씨가 많이 아픈 모양이에요 I guess Mia is very sick

7단원 문병 Visiting a Sick Person

1과 오늘 문병 간다면서요? I heard you're going to visit someone in a hospital?

2과 택시 타고 다니면 돼요 I can just take a taxi

8단원 기념일 Anniversary

1과 태극기가 걸려 있네요 The Korean flag is hanging

2과 결혼한 지 5년 됐어요 I've been married for 5 years

9단원 꿈 Dreams

1과 선생님이 되려고 한국어를 배워요 I'm learning Korean to become a teacher

2과 장학금을 받았으면 좋겠어요 It would be good to get a scholarship

부록 Appendix

سوالی دارید؟ از ما بپرسید