جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید
سایت اصلی انتشارات سارانگ

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 Workbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 Workbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 Workbook

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 Workbook

۲۸۰٫۰۰۰۱۷٪
۲۳۰٫۰۰۰
سیاه سفید رحلی
افزودن به سبد

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 Workbook

  • انتشارات: Seoul National University Press

  • شابک 9788952117908

  • قطع رحلی (A4)

  • تعداد صفحات 177

کتاب کار مکمل جلد پنجم سریال کره ای دوست دارم. این مجموعه برای بزرگسالانی است که پایه ای به زبان کره ای ندارند. این یک دوره کوتاه مدت، حدود 60 ساعت است که به دانش آموزان اجازه می دهد تا مهارت های ارتباطی را در یادگیری الفبای کره ای و استفاده از آن در موقعیت های خاص زندگی روزمره توسعه دهند.

کتاب کار دارای تعداد درس مشابهی با کتاب دانش آموز است. در هر یک از آنها دانش آموزان حوزه معینی از دانش را تمرین خواهند کرد. تمرین ها دارای تصاویر هستند که به درک بهتر متن و همچنین واژگان کمک می کند.

Workbook that complements the fifth volume of I love Korean series. It is serie targeted to adults who do not have a base in Korean language. It is an short-term course, about 60 hours, which allows students to develop communicative skills learning the Corean alphabet and using it in certain situations of daily life.

The workbook contains the same number of lessons than the Student's book. In each of them, students will practice a certain area of knowledge. Exercises have pictures to help in a better comprehension of the text and also the vocabulary.

Description by the publisher

I love Korean 5 Workbook은 서울대학교 언어교육원이 개발한

단기 연수용(약 60시간) 한국어 교재 시리즈 중 다섯째 단계인

I love Korean 5(Student’s Book)의 보조 교재로서

주 교재에서 학습한 내용의 연습 및 복습을 위해 개발되었습니다.

• 각 단원에서 학습한 주제 어휘의 의미를 정확히 파악하기 위한 다양한 형태의 어휘 연습 문제 제공

• 주 교재에서 간단히 다루었던 핵심 문법 및 표현을 정확히 파악하도록 형태 활용 연습과 말하기 연습 제공

• 목표 어휘, 문법 및 표현과 비슷한 의미나 형태를 지닌 것들을 제시함으로써 나선형 학습을 통한 심화 · 확장이 가능하도록 구성

• 주 교재에서 다루었던 언어 기능별 연습을 보강하는 다양한 과제 제공

• 다양한 형태의 연습 문제가 풍부하게 제공되어 학습자의 수준이나 학습 상황에 따라 선택적으로 활용 가능

(핵심 문법 및 표현에 대한 설명이 제공되며 MP3 파일을 다운로드하여 활용할 수 있음.)

Contents

[ 차 례 ]

머리말 Preface • 3

일러두기 How to Use This Book • 4

교재 구성표 Scope and Sequence • 8

1과 기쁨과 슬픔 Joys and Sorrows • 11

2과 초대와 방문 Invitations and Visits • 27

3과 건강과 운동 Health and Exercise • 43

4과 추억과 경험 Memories and Experiences • 59

5과 날씨와 기후 Weather and Climate • 75

6과 음식과 조리법 Foods and Recipes • 93

7과 신고와 신청 Reports and Applications • 109

8과 친구와 연인 Friends and Lovers • 125

9과 축제와 공연 Festivals and Performances • 141

부록 Appendix • 157

سوالی دارید؟ از ما بپرسید