جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید
سایت اصلی انتشارات سارانگ

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 textbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 textbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 textbook

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 textbook

۲۷۰٫۰۰۰۱۸٪
۲۲۰٫۰۰۰
سیاه سفید رحلی
افزودن به سبد

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 5 - I Love Korean 5 textbook

  • انتشارات: Seoul National University Press

  • شابک 9788952117892

  • قطع رحلی (A4)

  • تعداد صفحات 161

جلد پنجم من عاشق کره ای هستم، مجموعه ای برای بزرگسالانی که پایه زبان کره ای ندارند. این یک دوره کوتاه مدت، حدود 60 ساعت است که به دانش آموزان اجازه می دهد تا مهارت های ارتباطی را در یادگیری الفبای کره ای و استفاده از آن در موقعیت های خاص زندگی روزمره توسعه دهند.

این جلد شامل 9 درس است. هر یک از آنها به دو بخش مختلف تقسیم می شوند: در بخش اول دانش آموز حوزه ای از دانش را تمرین می کند و در بخش دوم دانش آموزان سوالاتی را پیدا می کنند که عبارات و واژگانی را که قبلاً مطالعه شده است را نشان می دهد. علاوه بر این در ابتدای هر درس. واژگان در جداول همراه با تصاویر نشان داده شده است که به دانش آموزان در درک مفاهیم کمک می کند.

علاوه بر این، من عاشق زبان کره‌ای هستم که در هر درس از ساختار یکسانی پیروی می‌کند: عبارات کلیدی، واژگان، صحبت کردن، گوش دادن و فعالیت‌هایی که در قسمت‌های قبلی متمرکز شده‌اند که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا محتوای امتحان Topik را همزمان تمرین کنند.

Fifth volume of I love Korean, a series targeted to adults who do not have a base in Korean language. It is an short-term course, about 60 hours, which allows students to develop communicative skills learning the Corean alphabet and using it in certain situations of daily life.

This volume contains 9 lessons. Each of them is divided in two different sections: in the first one, the student will practice an area of knowledge and in the second students will find questions showing expressions and vocabulary which have been previously studied. In addition, at the beginning of each lesson. vocabulary is shown in tables with pictures which helps students understanding the concepts.

On top of that, I love Korean follows the same structure in every lessons: Key expressions, vocabulary, speaking, listening and activities focused in the previous areas which allows students to practice the contents of the Topik exam at the same time.

The book is entirely printed in color and it has high quality paper.

The book also includes a QR code to download the audios of the listening part. They are also available on top of this file.

Description by the publisher

I love Korean 5 Student’s Book은

서울대학교 언어교육원이 개발한 단기 연수용(약 60시간)

한국어 교재 시리즈 중 다섯째 단계로,

한국어 의사소통 능력을 키우고자 하는 학습자들이 단기간에

기초적인 능력을 갖추도록 하기 위하여 개발되었습니다.

• 상황 및 기능 중심적 교수요목을 바탕으로 일상생활에서 사용하는 실제적이고 기본적인 내용으로 구성

• 체계적인 어휘와 문법 및 표현 학습이 이루어지도록 구성

• 의사소통 기능을 통합적으로 활용하고 목표 문법 및 표현을 완전히 습득하도록 하는 과제와 활동을 다양하게 제공

• 수업의 구조와 학습자를 고려한 단원 체계로 구성

• 어휘, 핵심 문법 및 표현과 함께 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기를 통합적으로 활용할 수 있는 능력을 기르도록 구성

• 실제적이고 흥미 있는 학습이 가능하도록 다양한 사진과 삽화 등 시각 자료를 풍부하게 제공

• 매 과의 담화 주제에 맞는 한국 문화 소개

• 수업용 교재로서뿐만 아니라 자율 학습용 교재로서도 사용이 가능하도록 구성(MP3 파일을 다운로드하여 부가 학습 가능)

Contents

머리말 Preface • 3

일러두기 How to Use This Book • 4

교재 구성표 Scope and Sequence • 12

등장인물 Characters • 14

1과 기쁨과 슬픔 Joys and Sorrows • 17

2과 초대와 방문 Invitations and Visits • 31

3과 건강과 운동 Health and Exercise • 45

4과 추억과 경험 Memories and Experiences • 59

5과 날씨와 기후 Weather and Climate • 73

6과 음식과 조리법 Foods and Recipes • 87

7과 신고와 신청 Reports and Applications • 101

8과 친구와 연인 Friends and Lovers • 115

9과 축제와 공연 Festivals and Performances • 129

부록 Appendix • 143

سوالی دارید؟ از ما بپرسید