جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید
سایت اصلی انتشارات سارانگ

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 Workbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 Workbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 Workbook

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 Workbook

۲۸۰٫۰۰۰۱۷٪
۲۳۰٫۰۰۰
سیاه سفید رحلی
افزودن به سبد

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 Workbook

  • انتشارات: Seoul National University Press

  • شابک 9788952117922

  • قطع رحلی (A4)

  • تعداد صفحات 177

انواع مختلفی از تمرینات واژگان را برای درک دقیق معنی ارائه می دهد

واژگان موضوعی که در هر واحد آموخته شده است.

تمرین‌های تمرینی و تمرین‌های گفتاری را برای درک دقیق گرامر و عبارات کلیدی ارائه می‌دهد که به طور خلاصه در کتاب درسی اصلی توضیح داده شده است.

تمرینات تمرینی جامعی را ارائه می دهد که محتوای آموخته شده قبلی را تکرار می کند،

که از طریق یادگیری مارپیچی باعث تعمیق و گسترش محتوا می شوند.

انواع مختلفی از تمرینات را ارائه می دهد که بسته به آن می توان به طور انتخابی از آنها استفاده کرد

در سطح یادگیرنده یا موقعیت یادگیری.

* فهرست مطالب

머리말 پیشگفتار 3

일러두기 نحوه استفاده از این کتاب 4

교재 구성표 محدوده و دنباله 8

1과 درس 1 소문과 뉴스 شایعات و اخبار 11

2과 درس 2 통신과 소통 ارتباطات و درک 27

3과 درس 3 남자와 여자 مردان و زنان 43

4과 درس 4 개인과 공동체 افراد و جوامع 59

5과 درس 5 취업과 직장 مشاغل و محل کار 75

6과 درس 6 사고와 처리 حوادث و سکونتگاهها 91

7과 درس 7 가족과 사회 خانواده و جامعه 107

8과 درس 8 환경 오염과 환경 보호 آلودگی و حفاظت از محیط زیست123

9과 درس 9 과거와 현재 گذشته و حال 139

ضمیمه 155


- 각 단원에서 학습한 주제 어휘의 의미를 정확히 파악하기 위한
다양한 형태의 어휘 연습 문제 제공
Provides various types of vocabulary exercises to accurately understand the meaning of
the topic vocabulary learned in each unit.

- 주 교재에서 간단히 다루었던 핵심 문법 및 표현을 정확히 파악하도록
형태 활용 연습과 말하기 연습 제공
Provides practice exercises and speaking exercises to accurately grasp key grammar and expressions that were briefly covered in main textbook.

- 이전에 학습한 내용들을 반복, 심화하는 종합 연습을 제공함으로써
나선형 학습을 통한 심화, 확장이 가능하도록 구성
Provides comprehensive practice exercises that repeat previously learned content,
which deepen and expand the content through spiral learning.

- 다양한 형태의 연습 문제가 풍부하게 제공되어 학습자의 수준이나 학습 상황에 따라
선택적으로 활용 가능
Provides an abundance of various types of exercises that can be selectively used depending
on the level of the learner or the learning situation. 

* Table of Contents

머리말 Preface 3
일러두기 How to Use This Book 4
교재 구성표 Scope and Sequence 8

1과 Lesson 1 소문과 뉴스 Rumors and News 11
2과 Lesson 2 통신과 소통 Communication and Understanding 27
3과 Lesson 3 남자와 여자 Men and Women 43
4과 Lesson 4 개인과 공동체 Individuals and Communities 59
5과 Lesson 5 취업과 직장 Jobs and Workplaces 75
6과 Lesson 6 사고와 처리 Accidents and Settlements 91
7과 Lesson 7 가족과 사회 Family and Society 107
8과 Lesson 8 환경 오염과 환경 보호 Environmental Pollution and Protection123
9과 Lesson 9 과거와 현재 Past and Present 139

부록 Appendix 155

سوالی دارید؟ از ما بپرسید