جهت یافتن کتاب ها از دسته بندی زیر استفاده کرده و یا نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید
سایت اصلی انتشارات سارانگ

پس از انتخاب نوع چاپ با کلیک بر روی کلمه "اضافه به سبد خرید" کتاب های خود را به راحتی خرید نمایید

 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 textbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 textbook
 کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 textbook

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 textbook

۲۷۰٫۰۰۰۱۸٪
۲۲۰٫۰۰۰
سیاه سفید رحلی
افزودن به سبد

کتاب کره ای 사랑해요 한국어 6 - I Love Korean 6 textbook

  • انتشارات: Seoul National University Press

  • شابک 9788927731863

  • قطع رحلی (A4)

  • تعداد صفحات 161

مجموعه کتاب‌های درسی کوتاه‌مدت (حدود 60 ساعت) کره‌ای که توسط مرکز آموزش زبان دانشگاه ملی سئول تهیه شده است، با هدف این امکان را دارد که زبان‌آموزان بزرگسال بتوانند مهارت‌های اولیه زبان کره‌ای را در مدت زمان کوتاهی کسب کنند.

شامل مطالب عملی و اساسی است که در زندگی روزمره بر اساس اهداف آموزشی موضوعی و عملکرد محور استفاده می شود.

ساختاری برای ارائه سیستماتیک واژگان، گرامر و یادگیری بیان.

طراحی شده برای ارائه انواع وظایف و فعالیت هایی که از مهارت های ارتباطی یکپارچه استفاده می کند.

متشکل از یک سیستم واحد که ساختار کلاس و یادگیرنده را در نظر می گیرد.

طراحی شده برای پرورش توانایی یادگیرنده برای ادغام مهارت های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن.

طراحی شده برای گنجاندن تعداد زیادی از تصاویر، مانند تصویر و عکس برای یادگیری واقعی و جالب.

طراحی شده برای استفاده در کلاس درس و همچنین برای خودآموزی از طریق ارائه توضیح عمیق گرامر.

The series of short-term (about 60 hours) Korean textbooks developed by the Seoul National University Language Education Center aim to enable adult learners to acquire basic Korean language skills in a short period of time.

ㆍ 주제 및 기능 중심적 교수요목을 바탕으로 일상생활에서 사용하는 실제적이고 기본적인 내용으로 구성

Comprised of practical and basic contents used in everyday life based on topic and function- oriented teaching objectives.

ㆍ 체계적인 어휘와 문법 및 표현 학습이 이루어지도록 구성

Structured to provide systematic vocabulary, grammar and expression learning.

ㆍ 의사소통 기능을 통합적으로 활용할 수 있는 다양한 과제와 활동을 제공

Designed to provide a variety of tasks and activities which utilize integrated communication skills.

ㆍ 수업의 구조와 학습자를 고려한 단원 체계로 구성

Comprised of a unit system that takes into account the structure of the class and the learner.

ㆍ 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기를 통합적으로 활용할 수 있는 능력을 기르도록 구성

Designed to cultivate learner’s ability to integrate listening, speaking, reading and writing skills.

ㆍ 실제적이고 흥미 있는 학습이 가능하도록 다양한 삽화와 사진 등 시각 자료를 풍부하게 제공

Designed to include a wealth of visuals, such as illustration and photograph for authentic and interesting learning.

ㆍ 문법에 대한 자세한 설명을 제시하여 수업용 교재로서뿐만 아니라 자율 학습용 교재로서도 사용이 가능하도록 구성

Designed for classroom use as well as for self-study through providing an in-depth explanation of the grammar.

* Table of Contents

머리말 Preface 3

일러두기 How to Use This Book 4

교재 구성표 Scope and Sequence 12

등장인물 Characters 14

1과 | Lesson 1 소문과 뉴스 Rumors and News 17

2과 | Lesson 2 통신과 소통 Communication and Understanding 31

3과 | Lesson 3 남자와 여자 Men and Women 45

4과 | Lesson 4 개인과 공동체 Individuals and Communities 59

5과 | Lesson 5 취업과 직장 Jobs and Workplaces 73

6과 | Lesson 6 사고와 처리 Accidents and Settlements 87

7과 | Lesson 7 가족과 사회 Family and Society 101

8과 | Lesson 8 환경 오염과 환경 보호 Environmental Pollution and Protection 115

9과 | Lesson 9 과거와 현재 Past and Present 129

부록 Appendix 143

سوالی دارید؟ از ما بپرسید